பண்டார சாத்திரங்களில் ‘சிவானந்தம்’ எனும் பதமும் பொருளமைதியும்

Name And Meaning of Sivanandha in Bandara Satras

Authors

  • சா.சிவானந்தம் | Sivanantham S B.Ed Second Year, Department of Tamil, Dr.G.R.Damodaran College of Education, Coimbatore – 641042.

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10991402

Keywords:

சைவ சித்தாந்தம், சாத்திரம், பேரானந்தம், இலக்கியம், ஆதீனம், திருமுறைகள், முத்தி, பஞ்சாக்கரம்

Abstract

Abstract

          The Literatures are the ones that refine the Human Life. These Literatures have appeared in Tamil Language in various forms. Thus, Devotional Literature forms one of these types of Literature. These Literatures originated and developed during the Pallava Period. Devotional Literature not only teaches man virtues and virtues but also expounds Theological principles and Philosophical principles. The discipline of worship is followed when explaining theology. Philosophical principles lead us to think about yogic posture and health. One of the components of such a philosophy is the Bandara Satras. The Bandara Satra texts are composed by the monks in the monasteries. This review article examines the meaning and significance of the word Sivananda in these Bandara Satras.

Downloads

Published

01-04-2024

How to Cite

Sivanantham S. (2024). பண்டார சாத்திரங்களில் ‘சிவானந்தம்’ எனும் பதமும் பொருளமைதியும்: Name And Meaning of Sivanandha in Bandara Satras. PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY STUDIES, 60–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.10991402